• صفحه اصلی
  • تأملی بر رویکرد میرداماد نسبت به دیدگاه سهروردی دربارۀ ارجاع تقدم زمانی به تقدم طبعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله