• صفحه اصلی
  • تأملی بر رویکرد میرداماد نسبت به دیدگاه سهروردی دربارۀ ارجاع تقدم زمانی به تقدم طبعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101333278 بازدید : 1289 صفحه: 59 - 74

20.1001.1.20089589.1401.12.4.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط