م

  • مقیمی زنجانی.شروین تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی [ دوره14, شماره 2 - پاییز سال 1402]
  • مؤمنی شهرکی.حسام الدین روش نظام‌مند خواجه‌نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفة اسلامی [ دوره14, شماره 3 - زمستان سال 1402]