ص

  • صالحی. سیدنیما هراس از مرگ در فلسفه اپیکوروس [ دوره13, شماره 2 - پاییز سال 1401]
  • صمدیه.مریم فیلانثروپیا در یونان باستان و رابطة آن با پایدیا [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • صمدیه.مریم تحلیل نسبت «توخه» یا بخت با «تخنه» در اندیشه ارسطو و مقایسه آن با دیدگاه پلوتارک [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]
  • صمیمی.محمد وحید نقش گرایشهای اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی در اقبال و ادبار وی نسبت به اسماعیلیان [ دوره13, شماره 1 - تابستان سال 1401]
  • صیدی.محمود مطالعۀ تطبیقی مسئلۀ شر از دیدگاه فلوطین و ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن) [ دوره13, شماره 4 - بهار سال 1402]