• صفحه اصلی
  • حلّ پارادوکسهای زنون با نظریة «جمع تحلیلی خطی» و سنجش تطور پاسخها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله