ص

  • صابری.حسین گونه‌شناسی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم با تکیه بر طبقه‌بندی ساموئل کلارک [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
  • صلواتی.عبدالله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
  • صیدی.محمود ارزیابی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد تناهی ابعاد [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]