ه

  • هاشمی لشنو.میرحمید تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
  • هجری.سجاد نگاهی تاریخی به کاربرد عبارت «مدنی بالطبع» در سده‌های میانة جهان اسلام [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
  • هدایت افزا.محمود خطوط کلی آثار رجبعلی تبریزی و گذار به مکتب نومشائی (معرفی تحلیلی آثار قلمی یا تقریرات دروس حکیم) [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
  • هنرمند.سیدمرتضی بررسی حضور مؤلفه‌هاي فكري سنت افلاطوني ـ افلوطيني در انديشة خواجه نصيرالدين طوسی [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]