• صفحه اصلی
  • روایت «فلسفی-تاریخی» هوسرل از خاستگاه «اصالت روان‌شناسی» و ضرورت «چرخش استعلایی»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122441604 بازدید : 1424 صفحه: 17 - 42

20.1001.1.20089589.1401.13.2.2.7

نوع مقاله: پژوهشی