• صفحه اصلی
  • تحلیل نسبت «توخه» یا بخت با «تخنه» در اندیشه ارسطو و مقایسه آن با دیدگاه پلوتارک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله