• صفحه اصلی
  • فوکو در برابر هگل؛ درنگی درباب دیرینه‌ـ‌تبارشناسی و فلسفة¬ تاریخ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401112541264 بازدید : 590 صفحه: 79 - 100

20.1001.1.20089589.1401.13.3.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط