• صفحه اصلی
  • تحلیل نسبت «توخه» یا بخت با «تخنه» در اندیشه ارسطو و مقایسه آن با دیدگاه پلوتارک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401062639364 بازدید : 808 صفحه: 17 - 32

20.1001.1.20089589.1401.13.3.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط