ع

  • عبدل آبادی.علی اکبر معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
  • عظيمي.مهدي فيلسوف ارغواني؛ زندگي، انديشه‌ها و نوشته‌هاي فرفوريوس [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]
  • عظيمي.مهدي آموزه بازگشت جاودانه در فلسفه سهروردي و فيزيك پوانكاره [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]