ع

  • عبدالله.عبدالمطلب حکومت و سعادت در انديشه سياسي علامه طباطبايي (ره) [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
  • عدلي.محمدرضا شناخت مسلمانان از دين بودايي: بررسي متون اوليه اسلامي و شواهدي از دوره پيش از اسلام [ دوره6, شماره 3 - زمستان سال 1394]
  • عطايي.حسين مراتب عشق نزد ابن‌سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او [ دوره6, شماره 2 - پاییز سال 1394]