• صفحه اصلی
  • تفسیر محاورۀ قوانین از منظر لئو اشتراوس بر اساس رسالۀ تلخیص-النوامیس فارابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله