• صفحه اصلی
  • ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122641644 بازدید : 705 صفحه: 139 - 160

20.1001.1.20089589.1401.13.3.7.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط