ا

 • اسدی.فرهاد فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • اسدیان.مریم طباع تامّ در فلسفۀ اسلامی و مقایسۀ آن با «فروهر» در حکمت خسروانی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • اسکندری دامنه.حمیدرضا بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • افشارپور.مجتبی پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • اکوان.محمد كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • امید.مسعود کانت و تاريخ فلسفه: چشم‌اندازها و نکته‌ها [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • امیری.رضا تأثیر حكمت زرتشتی بر فلاسفۀ پيش سقراطيان و افلاطون [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • انتظام.سیدمحمد تأملي معناشناختي در توصيف خداوند به عقل بسيط در حکمت سينوي (با نگاهي به سه تفسير متفاوت از فخررازي، ميرداماد و ملاصدرا) [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

ب

 • باذلی.رضا تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • باقرشاهي.علي‌نقي هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • بخشی استاد.موسی الرضا واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • بوستانی.زینب پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

پ

 • پورحسن.قاسم بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

ت

 • ترکشوند.مهدي مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

ج

 • جعفريان.رسول جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

چ

 • چيت فروش.سجاد نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

ح

خ

 • خادمی.عین‌الله بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • خواجه نایینی.علی مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

د

 • درودي جوان.مرتضي سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

ر

 • رحيميان.سعيد تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

ز

 • زمانیها.حسین تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

س

 • ساکت نالکياشري.محمد هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سالم.مریم فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سامی.محمد جواد تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • سیدهاشمی.سیدمحمداسماعیل فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]

ش

 • شجاری.مرتضی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • شجاعی باغینی.حوریه بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

ص

 • صادقی.مسعود نگرش فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي به مديريت و اقتصاد خانواده [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

ع

 • عابدی جیغه.مصطفی موضع سهروردی در باب منطق؛ دگردیسی بنیادین از سنت ارسطویی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عالیخانی.بابک طباع تامّ در فلسفۀ اسلامی و مقایسۀ آن با «فروهر» در حکمت خسروانی [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • عسگری.احمد نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]

ف

 • فدائی.روح الله نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • فرهي.عبدالله جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

ک

گ

 • گرجیان عربی.محمد مهدی پيشينه ارسطويي و سينوي مبادي الهيات تمثيلي توماس آکويناس [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • گنجور.مهدی گونه¬شناسي عقلانيت دو حکيم رازي؛ تلاقي «عقلگرايي خودبنياد» زکرياي رازي با «عقلانيت وحياني» ابوحاتم رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

ل

 • لطیفی.عبد الحسین واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

م

 • محبوبی آرانی.حمیدرضا نيکبختي و اندرنگري صورتِ زيبا در محاوره ميهماني (همگسارش) افلاطون [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
 • محمد.فاطمه كي‌يركگور و خاستگاه آموزه¬هاي ديني اگزيستانسياليست [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • مدد الهی.محمد حسین تحليل مباني فلسفي انسان‌شناسي در فلسفه مصر باستان [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • مفتونی.نادیا سرچشمه‌هاي انديشه بهمن يا صادر اول شيخ‌اشراق [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • منصوری نوری.امیرحسین بررسی مواجهه ابن‌سینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]
 • منفرد.مهدی تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراکليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]
 • مؤمنی.آتوسا اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ (تحليلي فلسفي براساس شواهد باستان‌شناختي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • مؤمنی.مصطفی حکمت متعالیه سینوی؛ گذار ابن سینا از مشاء به متعالیه [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
 • میراحمدی.عبدالله بازخوانی سیر تطور معناشناسی صفات الهی نزد اندیشمندان اسلامی [ دوره9, شماره 3 - زمستان سال 1397]

ن

 • نيک سرشت.ايرج جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]

ه

 • هدایت افزا.محمود پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]