• صفحه اصلی
  • نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای شهرزوری بر اثبات آن بر اساس مبانی ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله