• صفحه اصلی
  • نقد نظریۀ تناسخ و استدلالهای شهرزوری بر اثبات آن بر اساس مبانی ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402091745003 بازدید : 354 صفحه: 115 - 128

20.1001.1.20089589.1402.14.2.5.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط