• صفحه اصلی
  • ارزیابی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد تناهی ابعاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991214262483 بازدید : 2509 صفحه: 163 - 178

20.1001.1.20089589.1400.11.4.8.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط