• صفحه اصلی
  • تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله