• صفحه اصلی
  • تبیین علل وقوع زلزله در آثار ابن¬سینا و تأثیرپذیری قطب¬الدین شیرازی و شیروانی از آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990730250315 بازدید : 2772 صفحه: 89 - 104

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط