مقاله


کد مقاله : 13990221237112

عنوان مقاله : نزاع ابوبشر متی و ابوسعید سیرافی در بافت سخن و در بستر تاریخ

نشریه شماره : 39 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 244

فایل های مقاله : 783 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عاطفه رنجبر دارستانی a.ranjbar@birjand.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی مزگی نژاد mezginejad@birjand.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد فضل هاشمی mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se استاد دکترا

چکیده مقاله

بخش مهمی از مخالفتها با علوم یونانی در جهان اسلام به مخالفت با منطق مربوط ميشود. نزاع ابوبشر متی (ف. 328 قمری) و ابوسعید سیرافی (ف. 368 قمری) بر سر منطق، از جمله نمودهای نخستین این مخالفت تلقی میشود. تحقیقاتی که به این نزاع پرداخته‌اند، بیشتر بر تلاش سیرافی در نشان دادن برتری «نحو» بر منطق متمرکزند و این امر، خود بخود، باعث شده تا نگاهی زبان‌شناختی بر این دعوا حاکم شود که بنوبة خود موجبات تقلیل تمام بحث به منازعات زبانی در تحقیقات مزبور را فراهم ساخته است. این در حالی است که در این نزاع جنبه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پررنگی نیز نهفته است که میتواند در تعیین درست بستر تاریخی‌يي که در آن شکل گرفته است، نقش بسزایی ایفا نماید. در مقالة پیش‌رو نه تنها به این رویکردهای روشی و معرفتی تقریباً فراموش شده، اشاره ميكنيم، بلکه محوریتشان را نیز با در بافت سخن قراردادن آنها نشان خواهیم داد و سپس به اتصال آن با بافت وسیعتر تاریخی ميپردازيم.