مقاله


کد مقاله : 13980507191154

عنوان مقاله : خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان

کلمات کلیدی : زمان ، مکان ، جوهر ، صفت ، نسبت ،

نشریه شماره : 14 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 263

فایل های مقاله : 401 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا رنجبر ranjbar.r@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

دکتر خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)، پس از فارغ¬التحصيلي از دارالفنون و پيش از عزيمت به فرنگ، دو رساله در موضوع زمان و مكان ترجمه و تأليف كرده است: در رسالة اول ـ که در شمارة پيشين مجله معرفي و منتشر شد ـ او به بحث در باب ايدة مکان و زمان متناهي و نامتناهي پرداخته است. در رسالة دوم که براي اولين بار، در اين شماره معرفي و منتشر ميشود و شامل ترجمة بخش کوتاهي از يک کتاب مفصل فلسفي از ژول سيمون، فيلسوف قرن نوزدهم فرانسه است، مسئله جوهر بودن يا نبودنِ زمان و مکان مطرح شده است.