مقاله


کد مقاله : 139609256143819655

عنوان مقاله : دلايل اشراقي بودن فلسفه ابن سينا در ترازوي نقد

نشریه شماره : 31 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1149

فایل های مقاله : 315 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالحسین خسروپناه khosropanahdezfuli@gmail.com استاد دکترا
2 حسام الدین مؤمنی شهرکی hesamaldin.momeni@gmail.com مدرس دانشجوی دکترا
3 سید حمید فرقانی دهنوی s.hamid.f@gmail.com مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

يکي از مسائل مهم موجود در حوزة ابن‌سيناشناسي، مشائي يا اشراقي بودن فلسفة وي است. برخي بر اين باورند که فلسفة شيخ‌الرئيس اشراقي است و براي اثبات اين مدعا دلايلي را ذکر ميکنند که در يک تقسيمبندي کلي ميتوان گفت دسته‌يي از اين دلايل مبتني بر آثار خود شيخ و دسته يي ديگر بر پايه منابع معرفتيي ميباشد که او از آنها بهره برده است. نگارندگان معتقدند نقدهايي بر دلايل و شواهد اشراقي بودن فلسفة ابن¬سينا وارد است، بنابرين در نوشتار حاضر ابتدا به تعريف فلسفة اشراقي و تبيين دقيق و موجز دلايل و شواهد معتقدان اشراقي بودن فلسفه¬ ابن‌سينا پرداخته‌ شده و در گام بعدي، دلايل مذکور مورد نقد و بررسي قرار گرفته¬ و ضعف آنها مشخص گرديده است. روش محققان در اين پژوهش تحليلي ـ انتقادي است.