مقاله


کد مقاله : 139601191018285539

عنوان مقاله : معنا و متعلق شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن‌سينا

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 719

فایل های مقاله : 232 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ميرسعيد موسوي‌كريمي؛ msaeid_karimi@yahoo.com استادیار دکترا
2 علي‌اكبر عبدل‌آبادي abdolabadi88@gmail.com استادیار دکترا
3 محمد‌هاني جعفريان hani.jafarian@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

نوشتار حاضر تعريفي از «شهود عقلي» بعنوان طرح معرفت‌شناسي اخلاقي ابن‌سينا در رسائل مشرقي ارائه ميدهد. به اين منظور، ابتدا معاني مختلف «شهود» مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس، با تحليل نظام معرفت‌شناختي ابن‌سينا ذيل عناويني چون «بررسي مراحل کسب معرفت» و «بررسي مراتب گوناگون حدس» سعي ميشود تا بطور خاص مراد ابن‌سينا از شهود عقلي بيان گرديده و درنهايت با تطبيق تعريف وي از «شهود» با تعاريف موجود، تشابه و تفاوتهاي تعريف وي با ديگر انواع تعريفهاي موجود از «شهود» سنجيده شده و به تعريف جامع و مانع وي از شهود عقلي اشاره گردد. در قسمت دوم نيز با بررسي ويژگيهاي تعريف ابن‌سينا از شهود عقلي، متعلقات شهود عقلي، صفات خوب و بد اخلاقي نفس، قضاياي اخلاقي بديهي و کارهاي جزئي اخلاقي معرفي خواهند شد.