فهرست داوران   شماره2 سال12

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 مهدی  ابوطالبی یزدی m.abutalebi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
2 مهدی سلطانی گازار msgazar@gmail.com بنیاد حکمت اسلامی صدرا مربی کارشناسی ارشد