مهدی سلطانی گازار مربی
msgazar@gmail.com کارشناسی ارشد
بنیاد حکمت اسلامی صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا