فهرست داوران   شماره3 سال10

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 نواب  مقربی nawabmoqarrabi@gmail.com استاد دکترا
2 فاطمه رأفتی fatemehrafati@gmail.com دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی