لیست داوران   شماره3 سال10

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 نواب  مقربی nawabmoqarrabi@gmail.com استاد دکترا
2 فاطمه رأفتی fatemehrafati@gmail.com دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی