ف

  • فتحی.علی زیست‌جهان دیلتای، حیات متعالیة ملاصدرا و امکان علوم انسانی متعالی [ دوره11, شماره 2 - پاییز سال 1399]
  • فرهمندکیا.محمد رضا تأملی تاریخی ـ‌ تحلیلی در مضمون و لوازم منطقی قاعدة امکان اشرف [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]