د

  • ديباج.سيدموسي طرف سقراط و طرف ما (ملاحظات تاريخي سقراط درباره هويت ايران و ايراني) [ دوره7, شماره 3 - زمستان سال 1395]
  • ديباجي.سيد محمدعلي بررسی و تحلیل تطور معقولات فلسفی از فارابی تا ملاصدرا [ دوره7, شماره 4 - بهار سال 1396]