مهدی سلطانی گازار استاد
msgazar@gmail.com دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا