مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
02188153221