مدير مسئول

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.or دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153220

سردبیر

دکتر حسین کلباسی اشتری استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ایران
02188153221

هیئت تحریریه

قاسم پورحسن درزی دانشیار
دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ایران
عبدالرزاق حسامي‌فر استاد
دکترا
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد گروه فلسفه، دانشگاه بين‌المللي امام خميني، قزوین، ایران
نصرالله حكمت استاد
دکترا
دانشگاه شهيد بهشتي استاد گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا داوري اردكاني استاد
دکترا
دانشگاه تهران استاد گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدتقي راشد محصل استاد
دکترا
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
احد فرامرز قراملكي استاد
دکترا
دانشگاه تهران استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سحر کاوندی استاد
drskavandi@znu.ac.ir دکترا
دانشگاه زنجان استاد گروه فلسفه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
علی کرباسی‌زاده اصفهانی دانشیار
karbasi@ltr.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسين كلباسي اشتري استاد
دکترا
دانشگاه علامه طباطبايي استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ایران
سيدمصطفي محقق داماد استاد
دکترا
دانشگاه شهيد بهشتي استاد حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران

مدیر داخلی

مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153221