مدير مسئول

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.or دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
02188153220

سردبیر

دکتر حسین کلباسی اشتری استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
02188153221

هیئت تحریریه

دكتر قاسم پورحسن درزی دانشیار
دکترا
دكتر عبدالرزاق حسامي‌فر استاد
دکترا
دكتر نصرالله حكمت استاد
دکترا
دكتر رضا داوري اردكاني استاد
دکترا
دانشگاه تهران
دكتر محمدتقي راشد محصل استاد
دکترا
دكتر احد فرامرز قراملكي استاد
دکترا
دكتر حسين كلباسي اشتري استاد
دکترا
دكتر سيدمصطفي محقق داماد استاد
دکترا
دكتر فتح‌اله مجتبايي استاد
دکترا
دكتر كريم مجتهدي استاد
دکترا

مدیر داخلی

مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
02188153221