دكتر حسين كلباسي اشتري استاد
دکترا
دانشگاه علامه طباطبايي استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ایران