دكتر رضا داوري اردكاني استاد
دکترا
دانشگاه تهران استاد گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران