پ

  • پورحسن.قاسم فارابي و نظريه تمايز وجود از ماهيت [ دوره5, شماره 3 - زمستان سال 1393]
  • پورمهران.پدرام تشبيه و تنزيه نزد ابن‌عربي و اسپينوزا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]