س

  • سليمي‌نوه.اصغر مقايسه تطبيقي مفهوم کون وفساد نزد ارسطو و ابن‌سينا [ دوره5, شماره 4 - بهار سال 1394]