ف

  • فدائی.روح الله نسبت ميان فلسفه افلاطون و ارسطو در مکتب اسکندراني (آمونيوسي) [ دوره9, شماره 4 - بهار سال 1398]
  • فرهي.عبدالله جهان¬شناسي محمد بن زکرياي رازي [ دوره9, شماره 1 - تابستان سال 1397]