ت

  • ترکشوند.مهدي مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) [ دوره9, شماره 2 - پاییز سال 1397]
  • توازياني.زهره اعتدال طلايي ارسطو در تحليل ابونصر فارابي [ دوره5, شماره 1 - تابستان سال 1393]
  • تورانی.اعلی سرآغاز پيدايش فلسفه ايراني [ دوره6, شماره 1 - تابستان سال 1394]
  • توکلی.محمدهادی معناشناسی زندقه رایج در قریش در دوره پیشااسلام [ دوره13, شماره 3 - زمستان سال 1401]