خ

  • خادمی.عین الله تحلیل هستی شناختی انواع قیامت و رابطة مرگ با آن ها نزد سید حیدر آملی [ دوره11, شماره 4 - بهار سال 1400]
  • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمه آن به Substance [ دوره11, شماره 1 - تابستان سال 1399]
  • خسروانی.حمید اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» [ دوره11, شماره 3 - زمستان سال 1399]