• صفحه اصلی
  • «از متخیله تا خیال»؛ بازشناسی تطور مفهوم خیال در نظام فکری فارابی، ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402082444705 بازدید : 1841 صفحه: 135 - 154

20.1001.1.20089589.1402.14.1.6.6

نوع مقاله: پژوهشی