• صفحه اصلی
  • تبیین دیدگاه علیقلی ‌بن قرچغای‌خان دربارۀ علم حصولی و علم حضوری، با رویکرد انتقادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062744087 بازدید : 463 صفحه: 129 - 152

20.1001.1.20089589.1402.14.2.2.4

نوع مقاله: پژوهشی