• صفحه اصلی
  • مطالعۀ تطبیقی مسئلۀ شر از دیدگاه فلوطین و ابن‌سینا (با تأکید بر وجه تاریخی آن)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله