• صفحه اصلی
  • پیوند میان «سوفیا» و «صوفی» در منابع و متون کهن بر پایۀ روایت ابوریحان بیرونی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401060739104 بازدید : 1302 صفحه: 33 - 56

20.1001.1.20089589.1401.13.3.1.8

نوع مقاله: پژوهشی