• صفحه اصلی
  • نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة¬ مهمانی و فدروس افلاطون (با تأکید بر نقد آراء ولاستوس و نوسباوم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله