• صفحه اصلی
  • فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخواني انتقادي ديدگاه ملاصدرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000531274576 بازدید : 2535 صفحه: 87 - 120

20.1001.1.20089589.1400.11.4.5.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط