مقاله


کد مقاله : 1396112810405460908

عنوان مقاله : اروس و تغيير معناي آن نزد پروکلوس

کلمات کلیدی : پروکلوس ، زيبايي ، اروس ، آگاپه ،

نشریه شماره : 30 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 739

فایل های مقاله : 334 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعيد بيناي مطلق Said_binayemotlagh@yahoo.fr دانشیار دکترا
2 محمدجواد سبزواري mohammadjavadsabz@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف نوشتار حاضر در وهلة نخست پرداختن به معنا، جايگاه و نقش اروس نزد پروکلوس است و سپس در پي نشان دادن تغيير معنا يا تغيير نقشي است که در اين مفهوم توسط وي روي داده و معناي اين واژه را به مفهوم رقيب خود يعني آگاپة مسيحي نزديک کرده است. هرچند خود پروکلوس در هيچيک از آثارش به اين تغيير معنايي اذعان نکرده و حتي بر اين باور است که اين کار را در راستاي تفکر افلاطوني انجام ميدهد، اما چنانکه خواهيم ديد با معنايي که او از اروس مراد ميکند، ديگر تقابلي ميان اروس و آگاپه در ميان نخواهد بود، بلکه آن دو با يکديگر سازگار ميشوند.