لیست داوران   شماره4 سال10

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 فاطمه رأفتی fatemehrafati@gmail.com دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی