فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 فاطمه رأفتی دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی
2 نواب  مقربی استاد دکترا
3 مهدی  ابوطالبی یزدی دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
4 مهدی سلطانی گازار بنیاد حکمت اسلامی صدرا مربی کارشناسی ارشد