لیست داوران   شماره1 سال10

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 نواب  مقربی nawabmoqarrabi@gmail.com استاد دکترا