مقاله


کد مقاله : 139602161031415905

عنوان مقاله : منشأ زرتشتي آموزه‌ مثل افلاطون: نقد بررسي

نشریه شماره : 27 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 868

فایل های مقاله : 262 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب شریعت نیا shariatnia.zeinab@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 نوری سادات شاهنگیان n.shahangian@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مفاهیم بنیادی مُثُل و فَرَوَهر در فلسفه افلاطون و دیانت زرتشتی از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردارند. در فلسفه افلاطون نظریة مُثُل با تبیین هستی به بیان اصل و منشأ صور عالم مادی پرداخته است؛ چنانکه در جهان¬بینی زرتشتی نيز، آفرینش صورتهای این عالم، تابع صور روحانی(فَرَوَهر) آنها دانسته شده است. بسبب وجود برخی شباهتها میان این دو مفهوم کلیدی، برخی قائل به الگوبرداری افلاطون از تعالیم زرتشت بوده و آموزه مُثُل را آموزه¬يي زرتشتی دانسته¬اند. نوشتار پیش¬رو با هدف راستی‌آزمایی این ادعا به مقایسه اين دو مفهوم پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک هريک را در خصوص ویژگیها و کارکردها مورد بررسی قرار داده است. چنین بنظر میرسد که تفاوتهای این دو جدی¬تر از آن است که نظریة الگوبرداری بآسانی قابل پذیرش باشد.